O klastrze

Łódzki klaster ict
Powołany 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej, Łódzki Klaster ICT skupia przedsiębiorstwa branży ICT, instytucje otoczenia biznesu oraz łódzkie uczelnie w tym Politechnikę Łódzką, będącą Koordynatorem tego przedsięwzięcia. Działalność klastra służy integracji środowiska podmiotów branży, budowaniu społecznej świadomości w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w obszarze szeroko rozumianej branży IT w regionie oraz tworzeniu warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym do komercjalizacji wyników prac badawczych. Istotnym aspektem działania klastra jest także rozwój i kształcenie kadr dla dynamicznie rozwijającej się w regionie branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Działania te realizowane są w ramach bieżącej współpracy wydziałów uczelni z przedsiębiorstwami z klastra i prowadzą do dostosowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku pracy. Łódzki Klaster ICT współdziała także z administracją rządową i samorządową w zakresie istniejącego i przyszłego potencjału branży ICT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu.


Integracja branży

Integracja łódzkiej branży ICT - forum wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących różnych aspektów działalności przedsiębiorstw

Dostęp do pracowników

Łatwiejszy dostęp do potencjalnych pracowników - studentów i absolwentów największych uczelni w regionie łódzkim

widoczność branży

Wspólna reprezentacja na rzecz stworzenia lepszych warunków dla rozwoju łódzkiej branży ICT przed organami władzy państwowej i samorządowej

dostęp do uczelni

Priorytetowy dostęp do incjatyw realizowanych w Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim oraz preferencyjne stawki za udział w targach pracy

klastrowe projekty

Wyłączny dostęp do projektów realizowanych przez klaster - m.in. Łódzkie Dni Informatyki, Join IT in Łódź, Warsztaty Eksperckie

widoczność uczestników

Widoczność uczestników klastra - zaangażowanie na rzecz regionu i branży

Chcesz dołączyć do
Łódzkiego Klastra ICT?