RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, e-mail: lub .
  2. Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: .
  3. Podstawami przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w treści zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas niezbędny dla zrealizowania celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zarejestrowania.
  5. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne o udziału w organizowanych wydarzeniach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  10. Może Pani/Pan skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Udzielona przez Uczestnika zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt e-mail: . Wycofanie zgody uniemożliwi udział w organizowanych wydarzeniach.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu w celu rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez ICT Polska Centralna Klaster.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wycofania zgody albo przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zarejestrowania się uczestnika.